Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-260337-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng, Tổ chuyên gia
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Mua hồ sơ, nộp trực tiếp hồ sơ kèm theo bảo đảm dự thầu tại Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở thương mại
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự thầu hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ vào chương trình phát triển nhà ở của địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử (Website) của UBND cấp tỉnh và của Sở Xây dựng các thông tin để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ), kể từ ngày UBND cấp tỉnh công bố công khai thông tin, nhà đầu tư gửi đơn đăng ký tại Sở Xây dựng để đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở phát triển nhà ở thương mại, nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải công bố công khai trên Website của Sở danh sách các nhà đầu tư, thông báo cho các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo UBND cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư
Bước 3: Nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu và nộp hồ sơ dự thầu kèm theo bảo đảm dự thầu
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự thầu, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư, ban hành quy định cụ thể về tổ chức đấu thầu và quy chế làm việc của Tổ chuyên gia. Tổ chuyên gia xây dựng tiêu chí đánh giá, các thang điểm cụ thể, xem xét, chấm điểm đối với từng hồ sơ mời thầu.
Bước 5: Sau khi có kết quả đấu thầu, Tổ chuyên gia có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Bước 6: Sở Xây dựng thông báo cho nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có từ hai nhà đầu tư trở lên
- Có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt
- Có phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; (nếu có)
- Có phương án tổ chức đấu thầu
- Chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau
+ Phải có chức năng kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp trong nước hoặc có hoạt động đầu tư bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chủ đầu tư phải có đủ số vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam
+ Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên
+ Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (giá sàn)
+ Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
+ Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án
+ Nộp bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu
Bản sao các giấy tờ
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã
+ Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
+ Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên
Bản thuyết minh và sơ đồ thể hiện các giải pháp về kinh tế - kỹ thuật để thực hiện các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP; các nội dung theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thuộc diện quy định tại khoản 11 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP
Giấy tờ chứng minh năng lực và những lợi thế khác của chủ đầu tư (nếu có) khi được giao làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Số bộ hồ sơ: Theo quy định của pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Kinh phí bảo đảm dự thầu quy định trong hồ sơ mời thầu Theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-260337-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20