Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-260351-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng nơi có dự án
Thời hạn giải quyết: Văn bản công nhận hoặc văn bản thông báo trong trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện (Mẫu văn bản đính kèm theo thủ tục)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công nhận hoặc văn bản thông báo trong trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện (Mẫu văn bản đính kèm theo thủ tục)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ vào chương trình phát triển nhà ở của địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử (Website) của UBND cấp tỉnh và của Sở Xây dựng các thông tin để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ), kể từ ngày UBND cấp tỉnh công bố công khai thông tin, nhà đầu tư có đủ điều kiện có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở; nếu trong thời hạn này chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thì Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu nhà đầu tư đó nộp hồ sơ
Bước 3: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư cho Sở Xây dựng nơi có dự án
Bước 4: Sở Xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Tổ chuyên gia để xem xét. Nếu nhà đầu tư có đủ điều kiện thì Sở Xây dựng có Tờ trình kèm theo biên bản làm việc của Tổ chuyên gia báo cáo UBND cấp tỉnh đề nghị công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở. Nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ đầu tư phải có chức năng kinh doanh bất động sản nếu là doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước hoặc có hoạt động đầu tư bất động sản nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có đủ số vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Chủ đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên
Bản sao các giấy tờ
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã
+ Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
+ Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên
Hồ sơ kinh nghiệm của nhà đầu tư
Các đề xuất của nhà đầu tư và tổng mức đầu tư tạm tính của dự án
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20