Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS138
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với Ban vận động thành lập hội: Lập hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định
Đối với Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Thẩm tra tờ trình và dự thảo quyết định cho phép thành lập hội do Sở Nội vụ gửi đến
Bước 2: Đối với Ban vận động thành lập hội: Gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Phòng Tổ chức - Biên chế)
Đối với Sở Nội vụ: Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo quyết định cho phép thành lập hội, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành
Bước 3: Đối với Sở Nội vụ: Thẩm định
Bước 4: Đối với Sở Nội vụ: Trao đổi lấy ý kiến các Tổ chức, cơ quan liên quan (nếu cần)
Bước 5: Đối với Sở Nội vụ: Lập tờ trình và dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện thành lập hội:
+ Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
+ Có điều lệ.
+ Có trụ sở.
+ Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:
+ Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
+ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
+ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
+ Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
+ Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.
Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.
Đơn xin phép thành lập hội
Dự thảo điều lệ
Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội
Tải về
Đơn đề nghị thành lập hội
Tải về
Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS138
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17