Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS407
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường và Giám định Y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa
Bước 2: Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Trung tâm Giám định Y khoa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ (khám sơ bộ, khám chuyên khoa, xác định tỷ lệ thương tật), ra lịch hẹn họp Hội đồng để xét, kết luận và ra biên bản
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa và nộp lệ phí theo quy định
Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (có mẫu): 01 bản chính
Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (có mẫu): 01 bản chính
Tóm tắt hồ sơ của người lao động (có mẫu): 01 bản chính
Biên bản Giám định Y khoa lần đầu: 01 bản sao có chứng thực
Các giấy tờ điều trị hợp lệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Tải về
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
Tải về
GIẤY GIỚI THIỆU
Tải về
TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí khám giám định 1.150.000 đồng (không kể các xét nghiệm cận lâm sàng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25