Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS42-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận 1 cửa và phòng Nghiệp vụ văn hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh
Cách thức thực hiện: Thực hiện theo cơ chế một cửa
Thời hạn giải quyết: 75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng thuộc tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc qua hệ thống bưu chính. Bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng nghiệp vụ văn hóa thẩm định hồ sơ; tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức họp Hội đồng tư vấn
Bước 3: Công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường, tên phố, công trình công cộng để nhân dân tham gia ý kiến
Bước 4: Sau khi công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường, tên phố, công trình công cộng được sự ủng hộ của nhân dân, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Tờ trình, kèm theo hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân quyết định
Bước 5: Khi có Quyết định chuyển về “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”
Bước 6: Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trả kết quả cho tổ chức (cá nhân); tổ chức (cá nhân) ký nhận kết quả, hoàn thiện quy trình
Tờ trình đề nghị đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã v/v đặt tên, đổi tên đường, tên phố, công trình công cộng của địa phương thông qua các kỳ họp
Đề án (hoặc báo cáo hiện trạng) v/v đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng
Danh mục tên đường, tên phố, công trình công cộng đã được đặt tên thuộc đô thị xếp theo loại (tên địa danh; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu; tên di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng tiêu biểu; tên danh nhân); mỗi loại tên được xếp theo thứ tự A,B,C
Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến đặt cho các tuyến đường, phố, công trình công cộng; mô tả tóm tắt quy mô của các tuyến đường, phố, công trình công cộng đó
Sơ đồ, vị trí các tuyến đường, phố, công trình công cộng đã được đặt tên và dự kiến đặt tên thuộc đô thị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng thuộc tỉnh - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS42-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Văn hóa, Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22