Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS468
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Địa chỉ: Số 11, Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 822429
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường trung cấp nghề (TCN), trung trâm dạy nghề (TTDN), trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở Lao động - TB và XH
Bước 2: Sở Lao động - TB và XH thẩm định thực tế về các điều kiện phải có để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Bước 3: Căn cứ kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện, Sở Lao động - TB và XH sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Nếu không đủ điều kiện sẽ ra văn bản trả lời, nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
+ Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
+ Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể
- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên
- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên
+ Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đã đăng ký
+ Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo, đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên
- Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập;50% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên, giảng viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo
+ Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề
+ Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi
+ Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo
+ Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định
Đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm
+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề
+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
+ Riêng đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, phải có thêm
- Bản sao quyết định thành lập trường hoặc trung tâm
- Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đã được phê duyệt theo quy định
Đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, gồm
+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề
+ Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường, trung tâm
+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quy định tại các khoản 2 và 3, Điều 2, Thông tư 29, hồ sơ đăng ký gồm
+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề
+ Bản sao quyết định thành lập
+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
+ Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động
Ngoài ra phải có chương trình của các nghề đăng ký hoạt động, Giấy tờ chứng minh các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (quy định tại Điều 6 - Thông tư 29)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ DẠY NGHỀ)
Tải về
MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC, DOANH NGHIỆP
Tải về
MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS468
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28