Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS471
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục – Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Địa chỉ: Số 11, Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 822429
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động -Thương binh xã hội gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Lao động -Thương binh xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề lập hồ sơ theo quy định và gửi tới Sở Lao động - TB và XH
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn
Bước 3: Sở Lao động - TB và XH gửi hồ sơ hợp lệ tới Hội đồng thẩm định
Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (gồm Sở Lao động - TB và XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: các Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục – Đào tạo …) tổ chức thẩm định hồ sơ
Bước 5: Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập TTDN hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Lao động - TB và XH để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập
Bước 6: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định thành lập TTDN
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
+ Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập
+ Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó
- Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên
- Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo
+ Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
- Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể
• Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị
• Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi
• Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi
- Thiết bị dạy nghề
Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định
+ Về khả năng tài chính
Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai
Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của cơ quan chủ quản đối với trung tâm dạy nghề công lập; Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục
07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề
Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thoả thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm
Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trung tâm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trung tâm đặt trụ sở (đối với trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội phải có)
Đối với trung tâm dạy nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung
- Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập
Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trung tâm
- Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung
• Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn
• Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm
• Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm
• Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Tải về
Mẫu số 5a
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trung tâm dạy nghề - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS471
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27