Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS493
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương binh làm đơn đề nghị giám định vết thương còn sót gửi Sở Lao động-TB và XH, trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể thì kèm kết quả chụp, chiếu chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể; Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật
Bước 2: Sở Lao động-TB và XH trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm đối chiếu, sao hồ sơ gốc đang lưu tại Sở để giới thiệu ra Hội đồng GĐYK có thẩm quyền
Bước 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, Sở Lao động-TB và XH có trách nhiệm ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi và trả kết quả về Phòng Lao động-TB và XH
Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót
Bản sao giấy chứng nhận bị thương
Bản sao biên bản của các lần giám định trước
Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấphuyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể
Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh chế độ ưu đãi đối với thương binh còn sót vết thương - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS493
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25