Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS500
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Bệnh viện chuyên môn, Trung tâm chuyên môn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian 20 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp cấp xã tiền hành họp xét cho đối tượng
- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, phòng Lao động - Thương binh và Xã cấp huyện thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định cho hưởng hay không cho hưởng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng làm đơn hoặc gia đình, người thân, người giám hộ làm đơn đề nghị, có xác nhận của Trưởng thôn, khu phố
Bước 2: UBND xã tiếp nhận đơn đề nghị; căn cứ với quy định của nhà nước họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp cho đối tượng
Bước 3: Hội đồng trợ cấp cấp xã lập biên bản báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện
Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định hưởng trợ cấp xã hội trình Chủ tich UBND cấp huyện xem xét
Bước 5: Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định hưởng trợ cấp xã hội
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ (mẫu 01)
Sở yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp
Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã
Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp đối với những trường hợp có khiếu nại, tố cáo sau khi niêm yết công khai
Văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về hưởng trợ cấp của đối tượng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS500
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19