Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS510
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký họat động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt động ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép
Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời
Bước 3: Sở LĐTBXH ra thông báo về Chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, số giấy phép đăng ký kinh doanh, số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp, họ và tên Tổng giám đốc (giám đốc), tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, họ tên người đứng đầu chi nhánh, số giáy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh
Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực theo qui định của pháp luật)
Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: bản sao (có chứng thực theo qui định của pháp luật), giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm, danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐĂNG KÝ Hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh doanh nghiệp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS510
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29