Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS514
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gia đình, cá nhân, tổ chức thưc hiện mai táng người cao tuổi làm hồ sơ theo quy định gửi UBND cấp xã
Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp xã xem xét và có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hỗ sơ do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi
Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng người cao tuổi chết
Bản sao giấy chứng tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng chết - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS514
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
47