Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS557
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: + 03 ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ
+ 05 ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở xem xét, ký quyết định. Trường hợp là công chức, viên chức là Chuyên viên chính, Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm các hình thức kỷ luật.
+ Được các cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu hoặc khen thưởng.
Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị
Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị
Biểu chỉ tiêu số lượng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị
Bản sao có chứng thực Quyết định lương gần nhất của cá nhân
Bản sao có chứng thực thành tích đạt được của cá nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nâng bậc lương trước thời hạn thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS557
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24