Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS558
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày có đủ hồ sơ theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định nâng ngạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị bằng văn bản (kèm theo hồ sơ) đối với cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện nâng ngạch không qua thi tuyển trình Sở Nội vụ thẩm định tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hư¬ớng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký quyết định. Trường hợp bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, của Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (kể cả thanh niên xung phong) từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
+ Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu.
+ Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ.
Công văn đề nghị xét nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người được đề nghị nâng ngạch; chức vụ, chức danh; cơ quan, đơn vị đang công tác; thời gian bắt đầu tham gia công tác trong các cơ quan tổ chức, đơn vị của nhà nước; ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức đang giữ; thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng; dự kiến đề nghị bổ nhiệm vào ngạch, bậc lương công chức, viên chức)
Đơn đề nghị nâng ngạch không qua thi của cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nêu quá trình công tác; những thành tích, cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ)
Bản nhận xét quá trình công tác của người đứng đầu cơ quan sử dụng trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức (có xác nhận không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu)
Bản tóm tắt lý lịch, quá trình diễn biến lương
Bản sao có công chứng Quyết định lương gần nhất
Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; các văn bằng, chứng chỉ có liên quan
Thông báo nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) đối với bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính và tương đương; 02 (bộ) đối với bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nâng ngạch không qua thi tuyển - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS558
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27