Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-007690-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
1. Đối với đơn vị dự toán cấp III: Đơn vị dự toán cấp III lập báo cáo quyết toán năm gửi đơn vị cấp trên, hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp, hồ sơ gồm:
- Các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm theo danh mục áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành (ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính).
- Báo cáo quyết toán quy định tại các văn bản liên quan.
Bước 2: Đối với dơn vị dự toán cấp II: Đơn vị dự toán cấp II tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt gửi đơn vị dự toán cấp I, bao gồm:
- Các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm theo danh mục áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành (ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính).
- Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán.
- Báo cáo quyết toán quy định tại các văn bản liên quan.
Bước 3: Đối với đơn vị dự toán cấp I: Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt, thẩm định theo quy định, gửi cơ quan tài chính cùng cấp
Đối với đơn vị dự toán cấp III:
Đơn vị dự toán cấp III lập báo cáo quyết toán năm gửi đơn vị cấp trên, hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp, hồ sơ gồm:
- Các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm theo danh mục áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành (ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính)
- Báo cáo quyết toán quy định tại các văn bản liên quan.
Đối với dơn vị dự toán cấp II:
Đơn vị dự toán cấp II tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt gửi đơn vị dự toán cấp I, bao gồm:
- Các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm theo danh mục áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành (ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính).
- Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán.
- Báo cáo quyết toán quy định tại các văn bản liên quan.
Đối với đơn vị dự toán cấp I:
Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt, thẩm định theo quy định, gửi cơ quan tài chính cùng cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-007690-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31