Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-007694-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị dự toán do tỉnh quản lý
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo năm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xét duyệt quyết toán năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các đơn vị dự toán gửi báo cáo quyết toán năm về Phòng Tổ chức hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Bước 2: Phòng Tổ chức hành chính sự nghiệp tiến hành thẩm tra và xét duyệt quyết toán ngân sách năm các đơn vị
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tổ chức hành chính sự nghiệp và cán bộ chuyên quản ký biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách với các đơn vị
Bước 4: Sở Tài chính ra thông báo thẩm tra xét duyệt quyết toán năm và đơn vị đến nhận trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính sự nghiệp
Báo cáo quyết toán năm (các biểu B01- H, B02-H, F02-1H, F02-2H, F02-3aH, F02-3bH, B03-H, B04-H, B06-H) - bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu B01-H ( Bảng cân đối tài khoản)
Tải về
Biểu B02-H ( Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng)
Tải về
Biểu B03-H (Báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh)
Tải về
Biểu B04-H ( Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ)
Tải về
Biểu B06-H ( Thuyết minh báo cáo tài chính)
Tải về
Biểu F02 - 2H ( Báo cáo chi tiết kinh phí dự án )
Tải về
Biểu F02-3aH ( Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc)
Tải về
Biểu F02-3bH ( Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-007694-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18