Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-010758-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: QL 14, phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước. Trường hợp gửi qua đường bưu điện Chủ đầu tư có trách nhiệm liên lạc với Bộ phận tiếp nhận và trả kết Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại 06513.885340/06513.879110 để được xác nhận hồ sơ đã đầy đủ theo quy định và thời gian giải quyết được tính kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết viết biên nhận nhận hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường (thời gian trong ngày làm việc)
Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Bảo vệ Môi trường xem xét hồ sơ và thông báo để yêu cầu chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ là hồ sơ được lập theo đúng mẫu, kèm theo các giấy tờ theo quy định; có các thông tin chính xác, cụ thể, chi tiết cho việc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Khi xác định hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét hồ sơ
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận thông báo về việc không hợp lệ tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua email để chỉnh sửa và nộp lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Trong thời hạn 08 ngày tiếp theo kể từ ngày kết thúc việc xem xét hồ sơ, Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1C kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT
Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận Sổ đăng ký chủ nguồn thải tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết Sở Tài nguyên và Môi trường
* Ghi chú: Trong quá trình lập hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính có thể trao đổi thông tin với bộ phận giải quyết bằng email qua hộp thư điện tử phongdtmbp@yahoo.com để được hỗ trợ
Đơn đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương
Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết Bảo vệ môi trường hay Giấy xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án Bảo vệ môi trường hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH)
Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết Bảo vệ môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án Bảo vệ môi trường và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý chất thải nguy hại (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý chất thải nguy hại )
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký)
Ghi chú: Tất cả các bản sao trên không cần công chứng nhưng phải được Chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận. Ngoài ra, không phải nộp thêm bất kỳ một hồ sơ, giấy tờ nào khác (như Hợp đồng chuyển giao Quản lý chất thải nguy hại với chủ hành nghề Quản lý chất thải nguy hại )
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-010758-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17