Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-023322-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở, Ngành lập quy hoạch (Sở, Ngành lập quy hoạch)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở, Ngành
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”
Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất là 07 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.
- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở, ngành chủ trì lập quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan
Bước 2: Sở, ngành chủ trì phối hợp Sở KH&ĐT thống nhất danh sách thành viên Hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 07 người, trong đó có chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:
- Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;
- Đại diện các nhà khoa học;
- Và có thể mời đại diện của một số Bộ, ngành Trung ương
Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch
Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt
+ Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP).
1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch.
2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch.
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt
+ Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:
1. Báo cáo thẩm định.
2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện.
3. Dự thảo quyết định phê duyệt
Số bộ hồ sơ: Quy định hiện hành không quy định
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và trình Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-023322-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31