Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256490-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tài chính – Kế hoạch
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ, sau đó chuyển cho công chức xử lý thuộc Bộ phận Kế hoạch Đầu tư, Phoøng Tài chính-Kế hoạch để thẩm định.
Bước 3: Công chức xử lý tiến hành thẩm định hồ sơ sau đó chuyển Tổ trưởng Bộ phận Kế hoạch Đầu tư xem xét và kiểm tra nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
Bước 4: Tổ trưởng Kế hoạch Đầu tư xem xét hồ sơ và kiểm tra nội dung thành lập văn phòng, chi nhánh đảm bảo theo yêu cầu, trình lãnh đạo Phòng ký cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
Bước 5: Tổ chức đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn
Thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện
Thông báo quy định hợp tác xã kèm theo:
. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
. Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu HTXTB
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26