Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256583-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận Kế hoạch đầu tư
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có tài sản thanh lý (Đối với những tài sản có giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản) trừ các tài sản là phương tiện giao thông vận tải và các tài sản thuộc đối tượng phải đăng ký quyền quản lý, chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến tài sản cần thanh lý kèm theo văn bản đề nghị thanh lý tài sản gửi phòng Tài chính - Kế hoạch.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính-Kế hoạch. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ký vào biên bản giao nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Phòng Tài chính-Kế hoạch tiến hành tổ chức định giá tài sản (mời tổ chức nộp hồ sơ và các đơn vị liên quan tiến hành định giá tài sản)
Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện. ra Quyết định thanh lý tài sản
Bước 5: Căn cứ quyết định thanh lý tài sản của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sử dụng tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản theo đúng nội dung, phương thức ghi trong quyết định thanh lý tài sản của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước
Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị thanh lý, kèm theo các tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý
Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh lý tài sản Nhà nước - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-256583-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
23