Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257531-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc trong đó:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15 ngày
+ Ủy ban Nhân dân cấp Huyện: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn hoặc Tờ trình chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ chia tách, nhà trường, nhà trẻ tư thục, sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.
Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6, 8, 9,10,11 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008, có ý kiến bằng văn bản, kèm hồ sơ chia tách, nhà trường, nhà trẻ tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Chủ đầu tư hoặc Hiệu trưởng của nhà trường, nhà trẻ tư thục;
Trường hợp chưa có quyết định chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc chưa cho phép chia tách nhà trường, nhà trẻ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên)
Đề án chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục thực hiện theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục để thực hiện
Tờ trình việc đề nghị chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục; cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục về việc tiếp thu ý kiến của phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; Quyền sử dụng đất hoặc giao đất
Hồ sơ nhân sự:
- Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;
- Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.
Lưu ý: Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng sang tên hoặc chuyển địa điểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257531-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23