Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257535-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày
+ Ủy ban Nhân dân cấp Huyện: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn hoặc Tờ trình chia tách trường Tiểu học tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ chia tách trường Tiểu học tư thục, sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp
Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ chia tách trường Tiểu học tư thục theo quy định
Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, tổ chức đi kiểm tra thấy đủ các điều kiện chia tách trường tiểu học theo quy định tại Điều 9, khoản 1 & 4 và Điều 12, 13 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ý kiến bằng văn bản và nộp hồ sơ chia tách trường tiểu học Tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư của trường tiểu học Tư thục;
Trường hợp chưa có quyết định chia tách trường hoặc chưa cho phép chia tách trường tiểu học tư thục, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đảm bảo các yêu cầu vì quyền lợi học tập của học sinh;
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục);
Đề án chia tách trường tiểu học Tư thục (căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện)
Tờ trình về Đề án chia tách trường
Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chia tách trường
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia tách trường tiểu học Tư thục - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257535-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24