Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-258267-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thị xã /Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã hoặc Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận một cửa đối với những huyện, thị xã có Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã. Đối với những huyện, thị xã chưa có Bộ phận tiếp nhận một cửa thì nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế -Hạ tầng. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức; trường hợp thành phần hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng/Phòng Kinh tế để thẩm định
Bước 2: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế -Hạ tầng tầng thẩm định hồ sơ.
Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản yêu cầu Tổ chức cá nhân bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;
- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do Thủ trưởng đơn vị ký (theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư số 39/2012/TT-BCT kèm theo)
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do Thủ trưởng đơn vị ký (theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư số 39/2012/TT-BCT kèm theo);
Bản photocopy (có đối chiếu với bản gốc) hoặc Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Bản photocopy (có đối chiếu với bản gốc) hoặc Bản sao hợp lệ Giấy tiếp nhận công bố hợp quy
Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu Thủ trưởng đơn vị ký (bản chính)
Bản photocopy (có đối chiếu với bản gốc) hoặc Bản sao hợp lệ nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ được lưu giữ tại Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 01 bộ trả cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-258267-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36