Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-266004-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình cùng danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc hạng mục công trình cho Phòng Quản lý chất lượng công trình (viết tắt QLCLCT) của Sở Xây dựng (trước 10 ngày làm việc so với ngày Chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu).
Bước 2: Phòng QLCLCT tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, thì vào sổ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng QLCLCT báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng và thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản về kế hoạch, nội dung và tài liệu kiểm tra.
Bước 3: Phòng QLCLCT tiến hành kiểm tra tại hiện trường công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của chủ đầu tư theo kế hoạch, nội dung trong thông báo.
Bước 4: Kết luận bằng văn bản về các nội dung kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 5: Đến ngày hẹn trả kết quả, Chủ đầu tư đến nhận kết quả tại Phòng QLCLCT.
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tổng hợp hồ sơ trình thẩm tra của chủ đầu tư
Tải về
Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-266004-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25