Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-266020-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: Tại Sở Xây dựng là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thời gian công bố danh sách và thông tin của cá nhân, tổ chức này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin được đưa lên website của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng- Sở Xây dựng Bình Phước (viết tắt Phòng QLCLCT).
Các cá nhân, tổ chức tư vấn, văn phòng giám định tư pháp xây dựng có nhu cầu thực hiện giám định viên tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức tư vấn xây dựng theo vụ việc cung cấp thông tin như sau:
+ Đối với cá nhân có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng theo vụ việc: Cá nhân là công chức thuộc UBND cấp tỉnh; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND cấp tỉnh có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng theo vụ việc cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số về hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp xây dựng.
+ Đối với tổ chức có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: Tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước có đăng ký kinh doanh hoạt động đầu tư xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc tập hợp thông tin theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số này.
+ Đối với Văn phòng giám định tư pháp xây dựng: Cung cấp thông tin theo Phụ lục 2 của Thông tư số về giám định tư pháp xây dựng.
Bước 2: Phòng QLCLCT tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ thông tin đăng ký. Trường hợp hồ sơ thông tin đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng gửi văn bản một lần đề nghị cá nhân, tổ chức đăng ký bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Sau 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ thông tin đăng ký hợp lệ của cá nhân, tổ chức, Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp dữ liệu và gửi UBND tỉnh danh sách, thông tin của cá nhân, tổ chức này theo nội dung tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Thông tư số quy định về giám định tư pháp xây dựng.
Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh công bố danh sách, thông tin của cá nhân, tổ chức này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.
- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo 05 năm trở lên.
- Có năng lực về nội dung được giám định (các loại).
+ Bản kê khai đăng ký công bố theo mẫu tại Phụ lục 1 (đối với cá nhân) và Phụ lục 2 (đối với tổ chức);
+ Quyết định thành lập của Tổ chức tư vấn hoặc văn phòng giám định (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức);
+ Quyết định công nhận phòng LAS-XD và danh mục phép thử kèm theo (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị công bố giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định viên theo vụ việc theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014
Tải về
Thông tin đăng ký công bố tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc/văn phòng giám định tư pháp theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, công bố thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-266020-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
64