Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272368-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp 1: Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện mở lớp trình Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vào tháng 12 hàng năm.
- Trường hợp 2. Hồ sơ hợp lệ, không đủ điều kiện mở lớp, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ trả lời bằng văn bản.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, đơn vị có nhu cầu mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định đề án mở lớp.
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định, hồ sơ đủ điều kiện mở lớp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vào tháng 12 hàng năm.
Hồ sơ không đủ điều kiện mở lớp, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ trả lời bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị đề nghị.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Nội vụ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
+ Cán bộ, công chức, viên chức phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm trong công tác;
+ Hoàn thành tốt công việc được giao và cam kết làm việc đủ thời gian theo quy định;
+ Trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm hoặc giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn tuyển chọn do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định.
- Điều kiện, tiêu chuẩn mở lớp:
+ Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng hoặc liên kết mở lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;
+ Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 bản Quy định này;
+ Có đủ điều kiện đảm bảo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng;
+ Tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo bản Quy định này.
Đề án mở lớp;
Văn bản đề nghị mở lớp;
Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc mở lớp;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
25