Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272942-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sáng lập viên thành lập quỹ gửi hồ sơ xin phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đến Sở Nội vụ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 3: Xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến hoạt động và nội dung Điều lệ quỹ.
Bước 4: Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện thành lập quỹ
- Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:
+ Có mục đích hoạt động theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
+ Có cam kết đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức là sáng lập viên;
+ Có Điều lệ, cơ cấu tổ chức phù hợp với các quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan;
+ Có trụ sở giao dịch.
- Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:
+ Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:
* Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000đ;
* Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000đ;
* Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000đ.
+ Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:
* Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000đ;
* Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000đ;
* Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000đ.
- Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.
* Điều kiện để quỹ được hoạt động
- Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ cấp.
- Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
- Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 20 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
Đơn đề nghị thành lập quỹ;
Dự thảo điều lệ quỹ theo mẫu
Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ
Tải về
Đơn đề nghị thành lập quỹ
Tải về
Dự thảo điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-272942-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
72