Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-280946-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 42 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chủ trương đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - BQL Khu kinh tế.
Bước 2: Đến ngày hẹn, cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả- Ban Quản lý Khu kinh tế.
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung.
Số bộ hồ sơ: Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 08 bộ gốc; Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 04 bộ gốc.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Tải về
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24