Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-280953-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết: Trường hợp 1: 05 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trường hợp 2: 28 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trường hợp 3: 47 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trường hợp 4: 28 ngày làm việc đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, 47 ngày làm việc đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp 5: 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - BQL Khu kinh tế.
Bước 2: Đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả- Ban Quản lý Khu kinh tế.
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.
Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).
Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Số bộ hồ sơ: Trường hợp 1: Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương: 01 bộ gốc; Trường hợp 2: Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương của UBND tỉnh: 04 bộ gốc; Trường hợp 3: Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: 08 bộ gốc;Trường hợp 4: Dự án thuộc diện quyết định chủ trương và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 04 bộ gốc (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của UBND tỉnh) hoặc 08 bộ gốc (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ); Trường hợp 5: Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế: 04 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư
Tải về
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Tải về
Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tải về

0
34