Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281024-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đến phòng tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu làm đơn theo quy định (Phụ lục 13 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);, sau đó nộp toàn bộ hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra nếu hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu hẹn cho đơn vị; nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì trực tiếp hướng dẫn (01 lần) bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ sau đó nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định và tham mưu Giám đốc sở Giao thông vận tải xem xét quyết định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa nhận kết quả thời gian ghi trên giấy hẹn.
Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Phụ lục 13 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);
Chủ trương đầu tư, văn bản phê duyệt nhiệm vụ thiết kế của cấp có thẩm quyền (bản photocoppy); văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có); bản vẽ Quy hoạch được phê duyệt (nếu có, Photocoppy có xác nhận của chủ đầu tư);
Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản chính).
Các hồ sơ khảo sát xây dựng (bản chính).
Các hồ sơ tính toán khả năng chịu lực của công trình (bản chính, đối với công trình cầu).
Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát, thiết kế (có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư)
Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Tính theo tỷ lệ % giá trị xây lắp theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

0
31