Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281032-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc theo đường Bưu điện..
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải;
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra nếu hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu hẹn cho Đơn vị kinh doanh vận tải; nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì trực tiếp hướng dẫn (01 lần) bằng văn bản để Đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung cho đầy đủ sau đó nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ và tham mưu Giám đốc sở Giao thông vận tải xem xét quyết định. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
+ Đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh kiểm tra, xác minh, cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Đơn vị kinh doanh vận tải đến bộ phận một cửa nhận kết quả thời gian ghi trên giấy hẹn. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối với trường hợp thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh hết hạn, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị hỏng, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
+ Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng;
Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);
+ Văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh
Tải về
Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng/lần cấp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20