Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281624-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày.
- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường đề nghị mà cơ sở không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 30 ngày.
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở sử dụng dấu định lượng khi có bất kỳ sự thay đổi về nội dung của bản công bố đã được tiếp nhận nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:
+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.
Bước 3: Cơ sở sử dụng dấu định lượng nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn.
Đối với cơ sở sản xuất
- Được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 21/2014/TT- BKHCN;
- Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 21/2014/TT-BKHCN.
Đối với cơ sở nhập khẩu
- Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2;
- Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (theo mẫu quy định tại mục 9).
Số bộ hồ sơ: 02 bản
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24