Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281627-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và vào sổ đăng ký: ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 ngày làm việc (nêu quá thời gian trên mà vẫn chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nêu rõ lý do và thời hạn hoàn thành).
- Thời hạn ra thông báo về việc kiểm tra sau khi hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường: 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở nhận được thông báo bằng văn bản về việc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ:
+ Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và vào sổ đăng ký và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu:
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.
Bước 3: Thực hiện việc kiểm tra.
Bước 4: Ban hành thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.
Bước 5: Cơ sở nhập khẩu nhận kết quả tại bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường Bưu điện.
Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường” (theo mẫu quy định tại mục 9);
Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí Chưa quy định cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-281627-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24