Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282369-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp và Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã), cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú ynộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cơ sở.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục thông báo cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.
Bước 4: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh Chi cục quyết định cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.
Bước 5: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn, thủy sản được chứng nhận an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT:
- Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định.
- Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định.
- Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định
- Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định đảm bảo kiểm soát dịch bệnh.
* Đối với cơ sở chăn nuôi: Hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký
+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn hoặc Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản;
+ Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định;
+ Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
+ Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn) hoặc VietGAP (đối với sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản thương phẩm) còn hiệu lực (nếu có).
Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã: Hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị
+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã;
+ Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định) .
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
Tải về
Mẫu báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Tải về
Mẫu báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã
Tải về
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở chăn nuôi cấp xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý) là cơ sở an toàn dịch bệnh 300.000 đồng/ lần
Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do tỉnh hoặc Trung ương quản lý), cơ sở an toàn dịch bệnh là xã và cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở an toàn dịch bệnh 1.040.000 đồng/ lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282369-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32