Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282371-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email: cctybptchc@gmail)com) tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã , cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước 03 (ba) tháng tính đến thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ATDB động vật nộp hồ sơ hợp lệ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email cctybptchc@gmail)com) về Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ Chi cục Chăn nuôi và Thú ykiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp vùng, cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 (mười hai) tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận): Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ, Chi cục xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở và không cần đánh giá;
+Trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 (mười hai) tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Chi cục thông báo kế hoạch đánh giá lại cơ sở theo quy định)
Bước 3: Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi thông báo kế hoạch đánh giá lại cơ sở, Chi cục tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá lại tại cơ sở.
Bước 4: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở Chi cục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.
Bước 5: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn, thủy sản được chứng nhận an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT.
- Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn quy định.
- Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định.
- Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định
- Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định đảm bảo kiểm soát dịch bệnh.
Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị;
Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại vùng, cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y trong cơ sở, vùng; kết quả phòng bệnh bằng vắc-xin (đối với vùng, cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn);
Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại vùng, cơ sở; bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch;
Bản sao kết quả đánh giá định kỳ theo quy định (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở chăn nuôi cấp xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý) là cơ sở an toàn dịch bệnh 300.000 đồng/ lần
Phí Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do tỉnh hoặc Trung ương quản lý), cơ sở an toàn dịch bệnh là xã và cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở an toàn dịch bệnh 1.040.000 đồng/ lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282371-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18