Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282454-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo sản xuất cây con ở vườn ươm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh cây con.
Nguồn gốc và mã số lô giống, phẩm chất kỹ thuật của lô cây con.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000đồng/lô cây con
Phí 750.000 đồng/lô cây con

0
21