Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282659-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn /Phòng Kinh tế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan chuyên ngành di dân của địa phương nơi có dân đi:
+ Rà soát các đối tượng, xác định nhu cầu qui hoạch, bố trí dân cư và xây dựng kế hoạch di dân của địa phương;
+ Lập biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án;
+ Tổ chức ký hợp đồng giao nhận hộ di dân giữa 3 bên;
+ Một số công tác chuẩn bị khác theo quy định)
Bước 2: Chủ hộ di dân làm hồ sơ.
Bước 3: UBND xã tổng hợp đơn tự nguyện di dân, xét duyệt, lập danh sách các hộ di dân.
Bước 4: UBND cấp huyện ra quyết định di dân.
Kế hoạch di dân;
Biên bản Hội đồng xét duyệt của xã hoặc văn bản phê duyệt của Chủ tịch UBND xã;
Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án;
Hợp đồng giao nhận hộ di dân;
Đơn tự nguyện di dân;
Danh sánh trích ngang các hộ di dân;
Danh sách hộ di dân được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi theo quy định hiện hành).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án
Tải về
Biên bản tiếp nhận, nghiệm thu hộ bố trí, ổn định dân cư.
Tải về
Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi
Tải về
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư
Tải về
Đơn tự nguyện di dân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công tác bố trí dân cư - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282659-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25