Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005032-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: - Trên khu đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng và phù hợp để cấp phép: Thời gian để cấp phép và cho thuê đất là không quá ba mươi bảy (37) ngày làm việc (trong đó có 5 ngày để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian tổ chức thực hiện NVTC); - Trên khu đất chưa giải phóng mặt bằng, phù hợp để cấp phép: Thời gian để cấp phép khai thác là hai mươi hai (22) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện), cán bộ Tổ Một cửa kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ hợp lệ theo quy định và viết phiếu nhận.
a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Phòng TN&MT nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển lên, Phòng TN&MT xem xét, thẩm định, kiểm tra thực địa và trình Ủy ban nhân dân huyện cấp phép khai thác đối với khu vực chưa giải phóng mặt bằng hoặc 30 ngày làm việc để cấp phép khai thác và cho thuê đất đối với khu vực đã giải phóng mặt bằng hoặc không phải GPMB. Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì Phòng TN&MT sẽ có văn bản yêu cầu cá nhân xin phép chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho bên xin phép và có văn bản nêu rõ lý do không cấp phép.
b) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Phòng TN&MT trình, Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cho thuê hoặc không cho thuê đất để khai thác khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho Phòng TN&MT.
c) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp phép khai thác, cho thuê đất hoặc văn bản nêu lý do không cấp phép, không cho thuê đất của cơ quan cấp huyện, Phòng TN&MT thông báo cho bên xin phép biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính. hoặc nhận lại hồ sơ.
d) Sau khi tổ chức được cấp phép thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. (Phí, lệ phí cấp phép và ký quỹ phục hồi môi trường), Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trao giấy phép, hồ sơ cho tổ chức có nhu cầu.
Bước 3: Nhận kết quả tại Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải ký quỹ phục hồi môi trường và đất đai tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Đơn xin thuê đất để khai thác khoáng sản (theo mẫu)
Bản đồ vị trí khu vực xin khai thác khoáng sản tỷ lệ không nhỏ hơn 1/10.000 theo hệ tọa độ VN-2000 Bình Thuận và kẻ thêm lưới, toạ độ UTM
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp
Phương án khai thác khoáng sản
Bản cam kết bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin khai thác khoáng sản (Mẫu số 07)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản 4.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân có diện tích không quá 1 ha và công suất không quá 5.000 m3/năm và thời gian khai thác, kể cả gia hạn không quá 5 năm, không sử dụng vật liệu nổ (riêng khai thác cát xây dựng trên sông, suối không quá 12 tháng, gia hạn không quá 24 tháng) - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005032-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26