Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-005058-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và trả kết quả Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết xong hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Thời gian không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để điều chỉnh, bổ sung.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thời gian không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. Trường hợp nếu không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản.
Bước 3: UBND cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân biết thực hiện
Một (01) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (theo mẫu)
Một (01) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
Một (01) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó
Một (01) bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang bìa phụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 29)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-005058-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26