Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-085717-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chinh – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo giờ hành chính (từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17giờ) từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn đến ngày trả kết quả và thu lệ phí
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 4: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình phải trực tiếp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành nghề đó kể từ khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh
Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành nghề đó khi hợp tác xã có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật
Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải có ít nhất một người trong Ban quản trị có chứng chỉ hành nghề
Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã (01 bản)
Đối với thay đổi bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh vốn pháp định của Hợp tác xã
Đối với thay đổi bổ sung ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật
Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị (bản chính)
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu thông báo về đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 20.000đồng /lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-085717-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16