Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-139156-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre địa chỉ số 65 Đại lộ Đồng khởi, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ hành chính từ từ thứ 2 đến thứ 6
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Phòng Kế hoạch Đầu tư kết hợp các phòng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì trưởng ban cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Bước 4: Đến hẹn, nhà đầu tư mang biên nhận đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre để nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực đầu tư tại Điều 29 của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư (quy định tại Điều 30 của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu Phụ lục I-6 tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Giải trình lý do điều chỉnh; Những thay đổi so với dự án đang triển khai
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc Hợp đồng liên doanh
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-139156-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34