Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-025924-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: a- Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành Thời gian giải quyết công việc: Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ (hồ sơ đủ điều kiện cả về trình tự, nội dung theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng) cụ thể như sau: - Dự án nhóm A: 7 tháng (210 ngày) - Dự án nhóm B: 5 tháng (150 ngày) - Dự án nhóm C: 4 tháng (120 ngày) b- Đối với dự án lập Báo cáo kinh tế xây dựng: 3 tháng (90 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chủ đầu tư lập báo cáo quyết dự án hoàn thành theo mẫu biểu, hồ sơ quyết toán theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính gửi đến bộ phận một cửa của sở Tài chính giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, bộ phận 1 cửa chuyên lên phòng chuyên môn giải quyết
Bước 2: Hàng tháng phòng chuyên môn căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán đã nhận, phân công cho chuyên viên thẩm tra, sau khi thẩm tra tổng hợp số liệu quyết toán chuyên viên chuyển đến phụ trách phòng kiểm sáot, lập báo cáo thẩm tra quyết toán trình lãnh đạo sở ký duyệt, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Mục II, Phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (Bản gốc)
- Các Văn bản pháp lý liên quan theo mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao)
- Các hợp đồng kinh tế , biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao)
- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị, biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao)
- Toàn bộ bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc)
- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm theo văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán; nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị
- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
- Ngoài ra: Chủ đầu tư còn phải lập hồ sơ quyết toán chi phí quản lý dự án kèm theo gồm:
+ Đối với ban quản lý dự án nhóm I
Bản tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án theo mẫu số 02/QT.QLDA (ban hành kèm theo TT 118/2007/TT-BTC).
Tập bản sao quyết định phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án các năm của dự án.
Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án năm cuối theo mẫu số 01/QT.QLDA (ban hành kèm theo TT 118/2007/TT-BTC).
Bảng đối chiếu số liệu thanh toán chi phí quản lý dự án theo mẫu số 04/QT.QLDA (ban hành kèm theo TT 118/2007/TT-BTC).
Các chứng từ chi tiêu phát sinh năm cuối
+ Đối với ban quản lý dự án nhóm II.
Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo mẫu số 01/QT.QLDA (ban hành kèm theo TT 118/2007/TT-BTC).
Bảng đối chiếu số liệu thanh toán chi phí quản lý dự án theo mẫu số 04/QT.QLDA (ban hành kèm theo TT 118/2007/TT-BTC).
Các chứng từ chi tiêu phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
Đối với dự án quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc)
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Mục II, Phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (Bản gốc)
- Văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao)
- Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao)
Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được phòng Đầu tư yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tại Phần II mục VIII Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết toán dự án hoàn thành - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-025924-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12