Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-030050-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp Tờ trình xin cấp kinh phí trợ cước trợ giá tại Sở Tài chính
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định trình lãnh đạo Sở duyệt, ký Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định
Bước 3: Sở Tài chính thực hiện việc cấp phát cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cung ứng mặt hàng chính sách theo Quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Báo cáo thực hiện năm trước
Tờ trình xin cấp kinh phí trợ cước trợ giá
Thủ tục này đuwọc thực hiện theo quy định tại các văn bản:
- Nghị định số 20/1998 ngày 31/3/1998 về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.
- Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 20/1998 ngày 31/3/1998 về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.
- Thông tư số 07/2002 ngày 12/8/2002 của liên bộ T mại, UBD tộc và miền núi, tài chính, kế hoạch đầu tư hướng dẫn thi hành 2 nghị định trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tờ trình xin cấp kinh phí trợ cước trợ giá - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-030050-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
8