Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-056826-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành, ban tỉnh; Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn
Trường hợp người tố cáo gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.
Bước 2: Thụ lý để giải quyết
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo phải được thụ lý giải quyết. Trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.
Bước 3: Xác minh việc tố cáo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo. Trong quá trình tổ chức xác minh việc tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền:
- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
- Yêu cầu người tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo;
- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
- Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Trên cơ sở kết luận xác minh nội dung tố cáo (của cơ quan, người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm xác minh tố cáo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định giải quyết tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo sai sự thật
Nêu rõ họ, tên và địa chỉ của mình
Trình bày trung thực về nội dung tố cáo
Đơn tố cáo theo mẫu quy định (mẫu số 46)
Các tài liệu khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-056826-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26