Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100770-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công sản giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nêu rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 2: Phòng Quản lý công sản lập dự thảo Tờ trình đề nghị Giám đốc Sở Quyết định xử lý theo thẩm quyền, hoặc ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định xử lý
Bước 3: Khi có Quyết định của Giám đốc Sở hoặc UBND tỉnh Phòng Quản lý công sản hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thanh lý theo các quy định hiện hành
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước
Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (Theo mẫu)
Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01/DM-TSNN : Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp điều chuyển/bán/thanh lý
Tải về
Mẫu số 02/DM-TSNN: Danh mục xe Ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý
Tải về
Mẫu số 03/DM-TSNN: Tài sản có nguyên giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên điều chuyển/bán/ thanh lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21