Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-107603-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo (nếu người tố cáo yêu cầu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn
- Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ (trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo).
- Chuyên viên bộ phận tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra, nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì làm thủ tục tiếp nhận, thụ lý để giải quyết, nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì trả lại người tố cáo, và nói rõ lý do trả lại cho người tố cáo biết.
Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì Chuyên viên bộ phân tiếp nhận hồ sơ phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.
Bước 2: Thụ lý đơn tố cáo
Chuyên viên bộ phận tiếp nhận hồ có trách nhiệm vào sổ thụ lý, chuyển đơn đến Giám đốc Sở xem xét. Sau khi xem xét nội dung, Giám đốc Sở giao cho phòng Thanh tra tham mưu giải quyết:
+ Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kế từ ngày nhận được đơn tố cáo thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Nếu tố cáo có hành vi phạm tội thì phải chuyển cho cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân để xử lý theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
+ Không xem xét. giải quyết những tố cáo dấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.
Bước 3: Giải quyết tố cáo
Phòng Thanh tra - Sở Nội vụ tham mưu trình Giám đốc Sở Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Khi có Quyết địnhthụ lý đơn tố cáo thì thông báo cho người tố cáo về việc đã thụ lý giải quyết tố cáo. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết. Sau đó trình Giám đốc ban hành Quyết định giải quyết, xử lý tố cáo.
Bước 4: Gửi Quyết định xử lý
Sở Nội vụ gửi Quyết định xử lý cho người tố cáo.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật
Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình
Trình bày trung thực về nội dung tố cáo
Đơn tố cáo
Các tài liệu khác liên quan đến việc tố cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo (Mẫu số 46)
Tải về

0
92