Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-165418-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi đăng ký lại việc kết hôn phải nộp giấy tờ theo quy định cho công chức tư pháp- hộ tịch xã
Bước 2: - Công chức tư pháp- hộ tịch kiểm tra xem các nội dung đương sự khai trong tờ khai đã đúng và đủ chưa, Nếu thấy đã đủ các giấy tờ theo quy định và việc đăng ký là đúng thẩm quyền thì thụ lý hồ sơ. Nếu người đến đăng ký lại chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn đương sự bổ sung, nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn cho đương sự đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết.
- Kiểm tra hồ sơ và xác minh nếu cần để khẳng định tính chính xác của sự kiện hộ tịch mà đương sự đến đăng ký lại.
Bước 3: - Khi đăng ký lại việc kết hôn các bên đương sự phải có mặt.
- Công chức tư pháp- hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và bản chính giấy chứng nhận kết hôn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy đăng ký kết hôn. Bản sao cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký lại.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Sự kiện hộ tịch đó đã được đăng ký, nhưng bản chính và sổ gốc đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
- Cả hai bên vợ- chồng đều còn sống và cùng có mặt vào thời điểm đăng ký lại.
Tờ khai theo mẫu quy định
Trường hợp đương sự đăng ký kết hôn ở xã khác, nay đến Ủy ban nhân dân xã đăng ký lại thì trong tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã trước đây đã đăng ký kết hôn cho đương sự, trừ trường hợp người đến đăng ký lại xuất trình được bản sao giấy chúng nhận kết hôn đã cấp trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn ( Mẫu STP/HT- 2006-KH.2)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký lại việc kết hôn 10.000đồng

0
23