Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-174642-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do để cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ; dự thảo Giấy phép; trình Giám đốc Sở ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy phép cho doanh nghiệp, tổ chức
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (Phụ lục IV - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Bản sao Giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất
Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
10