Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS25
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: Dự án:
Nhóm A: 07 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Nhóm B: 05 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Nhóm C: 04 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Dự án lập BCKT KTXD: 03 tháng kể từ khi nhận đủ hồ
sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý chuyển Phòng Đầu tư xem xét, giải quyết. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung
Bước 2: Phòng Đầu tư thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo Giám đốc Sở Tài chính trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm A, B.
Trình Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm C, dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính
Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2011/TT-BTC (bản chính);
- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);
- Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);
- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);
- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);
- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;
- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan
Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 19/2011/TT-BTC (bản chính);
- Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);
- Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).
Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTDA
Tải về
Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền gồm các biểu theo Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA
Tải về
Đối với hạng mục công trình hoàn thành: gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06 /QTDA
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Mức chi phí: Xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt của dự án (tỷ đồng) + ≤ 5 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,38% + 10 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,26% + 50 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,19% + 100 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,15% + 500 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,09% + 1000 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,06% + ≥10.000 tỷ - Thẩm tra, phê duyệt: 0,032%
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc (cấp tỉnh) quản lý - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS25
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15