Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS808
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định.
- Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.
Bước 2: Thẩm định
+ Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu;
+ Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của HSMT/HSYC so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;
+ Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMT/HSYC;
+ Các nội dung liên quan khác.
Bước 3: Phê duyệt
- Chủ đầu tư phê duyệt HSMT/HSYC.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, cụ thể:
- Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.
- Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:
+ Chủ đầu tư, bên mời thầu;
+ Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;
+ Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.
Thẩm định
- Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT/HSYC của bên mời thầu;
- Dự thảo hồ sơ:
+ Hồ sơ mời thầu trình thẩm định bao gồm;
• Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu;
• Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;
• Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, bao gồm các mẫu sau: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05;
• Chương V - Phạm vi cung cấp;
• Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
• Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng.
+ Hồ sơ yêu cầu trình thẩm định bao gồm;
• Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu;
• Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất;
• Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, bao gồm các mẫu sau: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05;
• Chương V - Yêu cầu đối với gói thầu;
• Chương VI – Dự thảo hợp đồng.
- Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tài liệu khác có liên quan.
Phê duyệt
- Các tài liệu nêu tại Mục 1
- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;
- Dự thảo Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC.
Số bộ hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí (Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS808
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29