Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-029085-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc (không tính thời gian từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đến ngày đơn vị, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và huỷ bỏ hiệu lực của Sổ đăng ký cũ
Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sổ đăng ký hiện có của Chủ nguồn thải
Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có). Tất cả các bản sao nêu trên phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn: Phụ lục 1 A Đơn đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-029085-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30